+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дърво̀ [ ]
ср., дървѐта, дървеса̀ или дърва̀ 1. tree; букови дървета beech; горски дървеса forest-trees; иглолистно ~ conifer, a coniferous tree; палисандрово ~ бот. rose-wood; плодно ~ fruit-tree; по дърветата in the trees; широколистно ~ a broad-leaved/deciduous tree;
2. (отсечено стъбло) trunk, log, piece of timber; събират. timber; дялани дървета за греди timber/trunks hewn for beams;
3. (отсечен клон) stick, branch;
4. (за горене) log, piece of wood;
5. (само ед. ­ материал) wood, timber; гравюра на ~ wood-cut; облицован с ~ panelled, wainscotted, lined with wooden panelling, (отвън) timbered, shingled; от ~ wooden; подобен на ~ woody;
6. прен. (за човек) clod, lump, woodenhead; blockhead; • ~ и камък се пукат от студ it is ringing/bitter cold; като взема едно ~ just you wait; коледно ~ Christmas tree; от дърветата не виждам гората not see the wood for the trees; родословно ~ family tree; търся под ~ и камък look for s.th. high and low; look under log, leaf and nettle; leave no stone unturned; ще играе ~то разг. you’ll be getting a taste of the stick.