+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
гръм [ ]
м., -ове, (два) гръ̀ма thunder; (мълния) lightning, thunderbolt; (гръмотевичен удар) thunder-clap; (изстрел, детонация) report; (силен шум) loud noise, crash; (на оръдия) roar; върху къщата падна ~ the house was struck by lightning; ~ и мълнии thunder and lightning; далечен ~ a distant roll of thunder; силен ~ a loud crash of thunder; ударен от ~ struck by lightning, thunder-struck; убит от ~ killed by lightning; • ~ и мълнии! fire and brimstone! ~ от аплодисменти a storm/thunder of applause; ~ от ясно небе a bolt from the blue; с ~ и трясък with a bang.