+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
горя̀ [ ]
гл. непрех. burn, be on fire; be ablaze/alight; (буйно за огън, пожар) roar, deflagrate; (без пламък, от огън) glow; (от срам, негодувание и пр.) tingle; glow; (имам треска) burn, be feverish; (за лице, бузи) flush; be flushed; (за очи) burn/be fiery; (за рана) rankle; (за уши) burn red; tingle; ~ от възторг/гняв/негодуване (за очи) glow with enthusiasm/anger/indignation; ~ от жажда be consumed/parched with thirst; ~ от желание да burn with desire to, be dying/bursting to, be all agog to; ~ от нетърпение burn with impatience, be in a fever of impatience; къщата гори the house is on fire; огънят гори the fire is burning away merrily; с очи, които горят от възторг starry-eyes; • ~ в работата си put o.’s heart into o.’s work.
гл., мин. св. деят. прич. горѝл 1. прех. burn (down); (топливо) burn; (електричество) use; ~ вар/въглища burn lime/charcoal;
2. прен. (измъчвам, тревожа) consume; гори ме страст be consumed with passion.