+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вървя̀ [ ]
гл.
1. (ходя) go; (пеша, обикновен ход) walk (по on, along); все ~ и ~ walk on and on; ~ на пръсти walk on tiptoe, tiptoe; ~ надясно/наляво keep to the right/the left; ~ направо keep straight on; ~ напред go forward; ~ напред-назад go to and fro/backwards and forwards; ~ неотклонно по своя път steer/tread a steady course; ~ пеша go on foot; разг. leg it, foot it; ~ по пътя си go o.’s way; ~ по правия път прен. steer/tread the right course; ~ по реда си (за събитие) follow o.’s course; ~ по ръба прен. tread a knife-edge, полит. follow a policy of brinkmanship; ~ по своя собствен път прен. go o.’s own way, follow o.’s own road, keep o.’s own path; ~ по стария път прен. not change o.’s ways, go in the old channel; ~ по същия път go the same way (и прен.), прен. follow the same path, tread the same road; ~ подир follow s.o. about; ~ последен bring up the rear; ~ пред други lead the way; ~ с големи крачки stride, walk with big strides; ~ с дребни крачки mince; ~ след follow; прен. follow the lead of;
2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run; (за кола и пр.) roll along; (за превозно средство) go, travel, run; (в превозно средство) go; drive; journey (along); влаковете вървят по релси trains run on rails; ~ с електричество и пр. go by/run on electricity, etc.; машината върви добре the engine runs well/is in good running order; часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time;
3. (напредвам, развивам се) go, progress, work; времето върви time passes; времето върви бавно time drags; времето върви бързо time is running fast; ~ гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual; ~ добре go well, make good progress; (за преговори и пр.) go on well; ~ зле go badly; ~ към (предстои ми) be in line for; ~ на добре be improving, go on well; детето върви добре the child is doing well; как върви работата? how’s business? (как сте) how are you? how’s everything? как върви учението? how are you getting on at school? не върви (it’s) no go; не върви добре not to be successful, not be much of a success; работата ми върви I am doing well in business; разговорът не върви the conversation is flagging; търговията не върви trade is slack;
4. (струвам, харча се) cost, sell (по at); как върви книгата? how is the book selling? как вървят яйцата? what are the eggs selling at? парите вървят много бързо money goes like anything/like water; стоки, които не вървят unsaleable goods;
5. (минавам ­ за път и пр.) go, run, lead, pass, lie;
6. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit;
7. (намирам се в обращение) be in circulation; тази банкнота не върви this banknote will not pass; тези пари не вървят this money is out of circulation/no longer current; • всичко върви като по вода everything is going on swimmingly; върви го гони and that will be the last I will see of him; върви ми be lucky; play a winning game; (за дадено време) be in luck; разг. be on a roll; амер. play big luck, hit a winning streak; върви ми на (карти и пр.) be lucky (in); (все ми се случва) keep having; ~ като по часовник go like clockwork; не ми върви have no luck, be out of luck, strike a bad patch; play a losing game; амер. play hard luck; така върви светът so runs the world; (това) не върви it’s not on; трябва да си ~ I must be off/be going.