+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀ншен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. outside, outer, outward, exterior, external; (страничен) extraneous; (повърхностен) superficial, surface (attr.); (привиден, само за очи) ostentatious; (неприсъщ) extrinsic; (приходящ ­ за лекар, лектор и пр.) extern; ~ен блясък (mere) surface polish, gloss; ~ен вид (outward) appearance; ~ен враг outside enemy; ~ен джоб breast pocket, (пришит) patch pocket; ~ен елемент extraneous element; ~ен заем external loan; ~ен наблюдател outside observer, observer from the outside; ~ен нападател спорт. outsider; ~ен подтик external impulse; ~ен фактор икон. externality; ~ен човек outsider; ~ен ъгъл мат. exterior angle; ~на врата street door; ~на прилика formal resemblance; ~на стена outside/outer/external wall; ~на страна (на здание) exterior, (на предмет) outside, прен. outward/external aspect; ~ната страна на нещата appearances; ~ни белези outward signs, externals; ~ни сили external agencies; ~ният свят the outside world, outward things; ~но оформление (на книга) cover design; ~но пространство outside space; ~но укрепление воен. outwork; по ~ен вид physically;
2. (чужд) foreign; ~ни работи/отношения foreign affairs/relations; ~ни и вътрешни новини world and home news.