+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀лна [ ]
ж., само ед. wool; влачена ~ carded wool; изкуствена ~ lanital; камилска ~ camel’s hair; като ~ woolly; скубя ~ от овца wool a sheep; търговец на ~ wool merchant.
ж., -ѝ 1. wave; ~а като планина mountain of a wave, mountain-high wave; ~а, която се разбива breaker; ~и, които се разбиват в брега surf; голяма ~а large/heavy wave/sea, surge, billow; дълга ~а roller; дълга закъдрена ~а beachcomber; малка ~а ripple, ruffle; приливна ~а tidal wave;
2. физ. wave; взривна ~а blast; дължина на ~ата wave-length; звукова ~а sound wave; къси/средни/дълги ~и short/medium/long waves; светлинна ~а light-wave; студена ~а cold wave; топла ~а heat wave; • ~а на недоволство groundswell of discontent; ~а от стачки/протести a wave of strikes/protest; ~ата на общественото мнение the tide of popular opi-nion; на ~и (за коса) wavy; (за море) watered; нося се по ~ите (за кораб и пр.) drift on the waves, roll adrift; тласкан от ~ите awash.