+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
во̀ден [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. water (attr.); науч. aquatic; ~ен бръмбар water beetle; ~ен дух мит. merman (ж. mermaid); ~ен знак (на хартия) watermark; ~ен (черен) дрозд зоол. water ouzel; ~ен плъх зоол. water-rat/-vole; ~ен път waterway; ~ен спорт aquatic sports, aquatics; ~ен транспорт/превоз water transport; water-carriage; ~на баня кул. water-bath, bain-marie; ~на енергия/сила waterpower, hydraulic power; white coal; ~на змия зоол. water-snake (Tropidonotus natryx); ~на кокошка зоол. coot (Fulica atra), moorhen (Gallinula chloropis); ~на лилия бот. water-lily, nenuphar (Nymphaea alba); ~на нимфа (русалка) мит. nix(ie); ~на ондулация set; ~на птица water-bird, aquatic bird; waterfowl (събир.); ~на стихия flood; ~на топка спорт. water polo; ~на чаша water-glass; ~ната шир the watery plain/waste; ~ни животни aquatic animals; ~ни ски water-skiing; ~но колело water-wheel; спорт. pedal floats, pedalo; ~но конче зоол. dragonfly (Libellula depressa); ~но лечение water-cure; ~но ниво water-level; ~но промиване мин. water wash; ~но пространство sheet/expanse of water; ~но растение aquatic plant; water weed; ~но стопанство water economy; ~но строителство water constructional works; ~но стъкло хим. water glass; ~но шоу aquashow; горна ~на линия headwater; с ~но охлаждане техн. water-cooled;
2. хим. aqueous; ~ен разтвор an aqueous solution;
3. watery, washy.
мин. страд. прич. lead (от by); ~ от най-добри намерения actuated by the best intentions.