+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
величина̀ [ ]
ж., -ѝ 1. мат. quantity; безкрайно малка ~а infinitesimal (quantity); въздействаща ~а actuating quantity; допустима ~а allowable/permissive value; зададена ~а datum; контролна ~а reference quantity; неизвестна ~а unknown quantity; постоянна ~а constant; произволно варираща ~а random variable; променлива ~а alternating/variable quantity; размерна ~а denominate quantity;
2. астр. magnitude;
3. (големина) size; (за статуя, портрет): в естествена ~а (in) life-size, (за статуя и пр.) as large as life;
4. (мащаб) caliber, stature; • той е политик от съмнителна ~а he’s a politician of sorts.