+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
бру̀тен [ ]
прил., -на, -но, -ни gross; ~ен вътрешен продукт gross domestic product, съкр. GDP; ~ен доход от ценни книжа gross dividend yield; ~ен национален продукт gross national product, съкр. GNP; ~на заплата nominal salary; ~ни постъпления gross earnings; ~но формиране на капитала gross domestic fixed capital formation.