+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
stop [ stɔp ]

I. v (-pp-) 1. спирам (преставам) да (с ger); to ~ talking млъквам; to ~ to talk спирам се, за да поприказвам; ~ it! стига, престанете!
2. спирам (се), прекратявам; парирам (удар); to ~ a leak спирам теч; to ~ dead (short); ~ in o.’s tracks спирам внезапно; to ~ short of спирам се пред; to ~ at nothing готов съм на всичко, не се спирам пред нищо; ~ a moment почакай, не бързай; to ~ a cheque (payment) нареждам (на банка) да не изплаща чек; преустановявам финансови операции (за банка);
3. запушвам (се), задръствам (се); преграждам; пломбирам (зъб); to ~ o.’s ears запушвам си ушите; прен. не искам и да чуя; правя си оглушки, не се отзовавам; to ~ a gap прен. временно замествам някого (по спешност); to ~ the way препречвам пътя (и прен.); to ~ a wound превързвам рана;
4. удържам (от заплатата) (out of); задържам (заплата);
5. муз. натискам (струна, клавиш, клапа) (down);
6. мор. прикрепвам здраво (с въже);
7. пребивавам, оставам; отсядам; престоявам; to ~ with friends гостувам у приятели; to ~ at a port отбивам се в пристанище (за кораб);
8. слагам препинателни знаци на;