+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
horse [ hɔ:s ]

I. n
1. кон; riding ~ кон за езда; proud ~ поет. бърз, нетърпелив, буен кон; war ~ боен кон; old war ~ прен. ветеран; the flying ~ Пегас; dark ~ кон, за чийто качества никой нищо не знае (при състезания); тъмен субект;
2. конница, кавалерия; ~ and foot кавалерия и пехота; light ~ лека кавалерия;
3. кон (фигура при игра на шах);
4. кон (гимнастически уред);
5. магаре (за рязане на дърва и пр.);
6. стойка, рамка (за сушене на пране, кожи и пр.);
7. sl преписване, подсказване, шмекеруване, шмекерия;
8. мин. ингресия;
9. attr конен, конски; прен. див, едър;
10. ост. хероин; • a one-~ race уреден предварително конкурс, нагласено състезание; a one-~ town затънтен скучен град; hold your ~s разг. не се вълнувай! чакай! имай търпение! ~s for courses за всеки влак си има пътници; a ~s for courses policy политика, при която се отчитат различията между хората; ~ and ~ рамо до рамо, редом (за ездачи); iron ~ разг. локомотив; велосипед; воен. танк; to ride two ~s at the same time (at once) върша едновременно две несъвместими неща; нося две дини под една мишница; to be on (get on, mount, ride) the high ~ държа се високомерно (надменно, важно); надувам се; важнича; to back the wrong ~ залагам на непечеливша карта, поддържам неподходящия човек; to change ~s in midstream (change, swap ~s while crossing the stream) правя големи промени в неподходящ (критичен) момент; to flog (beat) a dead ~ споря на вятъра; напразно се старая, преливам от пусто в празно; to look a gift ~ in the mouth придирвам на подарък, гледам зъбите на харизан кон; to play ~ играя на конче (за дете); straight from the ~’s mouth направо от извора, източника (за сведения); that is a ~ of another colour разг. това е (съвсем) друго нещо; white ~s “зайчета”, бели вълни; wild ~s shall not drag it from me разг. и с клещи не могат го откопчи от мене; wooden ~ ост. 1) бесилка; 2) инструмент за изтезаване; to work for a dead ~ върша предварително платена работа;

II. v
1. доставям коне; снабдявам с кон(е);
2. слагам на кон (на дървено магаре и пр.); рядко нося на гърба си;
3. рядко яздя, яхам;
4. бия с камшик;
5. разг. принуждавам някого да работи;
6. правя за смях;
7. sl изпълнявам шумна сцена (в пиеса);
8. покрива (кобила - за жребец);