+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
habit [ ´hæbit ]

I. n
1. навик; привичка, обичай; to be in the ~ (to make a ~) of doing s.th. имам навик (обичай) да правя нещо, привикнал съм да правя нещо; it’s a ~ with her това ѝ е навик; to form (fall into, get into) the ~ of свиквам (привиквам) да (с ger); to grow into a ~ придобивам навик, навиквам (за човек); става навик (за някаква лоша черта); to teach a dog into ~s of obedience привиквам куче да слуша (да се подчинява); to fall (get) out of a ~ отвиквам, отучвам се; to break s.o. of a ~ отучвам някого от някакъв навик; from force of ~ по силата на навика; out of (sheer) ~ (просто) по навик; a creature of ~ човек на навика; ~ spasm мед. тик;
2. склонност, наклонност, темперамент; ~ of mind начин на мислене;
3. анат. хабитус, структура, телосложение;
4. бот., зоол. хабитус;
5. ост. облекло, одежда, одеяние; monk’s ~ одеяние на свещеник; riding-~ костюм за езда (обикн. дамски);
6. наркомания;
7. геол. развитие, форма (на кристал);

II. v
1. обличам; ~ed in black облечен в (с) черно;
2. ост. живея в, обитавам, населявам.


[´hæbit¸fɔ:miη]
-forming adj който се превръща в навик; към който се пристрастяваш.