+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ghost [ goust ]

I. n
1. дух, привидение, призрак, фантом; to raise a ~ викам (извиквам) дух; to lay a ~ изгонвам (прогонвам) дух; to lay (to rest) the ~ of s.th. погребвам нещо в миналото, преставам да се измъчвам от нещо; as white as a ~ смъртно блед, блед като смъртник;
2. душа, дух; to give up the ~ шег. предавам Богу дух; поврежда се (счупва се) така, че не може да се поправи (за машина, кола и пр.);
3. прен. сянка; следа; he is a ~ of his former self станал е на сянка; not to have the ~ of a chance нямам ни най-малък изглед за успех; a ~ of a smile едва забележима (бегла) усмивка;
4. раздвоено изображение;
5. светла ивица (в металографски шлиф);

II. v
1. пиша вместо друг автор, редактирам (анонимно) работата на друг (и to ~-write); работя вместо друг;
2. правя се на дух; скитам като дух, призрак, разг. таласъм.


[´goust¸raitə]
-writer n автор на чужди речи (статии, книги и пр.).