+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
fabric [ ´fæbric ]
n
1. материя, тъкан, плат; изделие;
2. постройка, здание, сграда; корпус на сграда;
3. прен. структура, устройство; the ~ of society структурата на обществото; the social ~ социалният строй;
4. качество (на плат);
5. attr платнен, от тъкан; ~ gloves плетени (не кожени) ръкавици.