kbd <-> online dictionaryHelphelp
a-going
A-line
A-list
A-OK
A-side
a-v
A. B.
a. c.
A. D.
A. M.
A. N. Other
A. P.
a.h.
a.k.a
a.p.
a.s.a.p.
a/c
A/V
A1
aa
AAA
AAM
AAP
aardvark
aardwolf


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:fianc
n фр. годеник.

NEW!!!



Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!




A. B.
abbr
1.

properties

(Bachelor
property
of Arts)
бакалавър по

dictionary

изкуствата;
2.
download
моряк

translate

първа

english

категория в
deutsch
британския

german

флот.
italian

spanish

greek








Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.




Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.




English Bulgarian Dictionary

CD versions for WIN XP

Недвижимость в Болгарии

Любителей активного отдыха приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимость в Болгарии огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

Random word:colour
= color

I. n
1. цвят, окраска; краска; багра; primary (secondary) ~s основни (съставни) цветове; to bе discriminated against on account of o.’s ~ подложен съм на расова дискриминация; off ~ 1) не с обичайния си цвят; бледен; 2) неразположен, без настроение (дух); 3) прен. неприличен, напристоен, вулгарен, нецензурен; 4) прен. съмнителен, не в ред; 5) долнокачествен (обикн. за скъпоценни камъни); непълноценен, недостатъчен; неизправен; дефектен, повреден; to see the ~ of s.o.’s money получавам пари от някого; to cast (put) a false ~ on s.th. представям нещо в лъжлива (невярна) светлина; in o.’s true ~s в истинския си образ (лик); some ~ of truth известна правдоподобност; нещо вярно, малка доза истина;
2. боя, краска; багрилно вещество, пигмент; food ~ оцветител за храна; box of ~s кутия с бои; to paint (represent, depict) in bright (dark) ~s обрисувам (представям) в светли (мрачни) тонове; to paint in true ~ представям (изобразявам) правилно (правдиво); to lay on the ~s too thickly прен. прекалявам, пресилвам, силно преувеличавам;
3. руменина, червенина; he has very little ~ пребледнял е; to lose ~ пребледнявам; to change ~ пребледнявам, почервенявам, “сменям си боята”; to gain ~ почервенявам, поруменявам, ставам розов; high ~ руменина, червенина (по бузите);
4. обикн. pl знаме, стяг, флаг, пряпорец; salute the ~s отдавам чест на знамената; to call to (the) ~s свиквам под знамената, мобилизирам; to join the ~s постъпвам на военна служба, влизам в армията, нареждам се под знамената; with the ~s на действителна служба в армията; в действащата армия; to desert the ~ s воен. дезертирам; прен. изоставям започната работа; to come off with flying ~s връщам се (излизам) с развени знамена, прен. удържам пълна победа; ~ party адютант (охрана) на знамето; to lower (strike) o.’s ~s предавам се, признавам се за победен; покорявам се; to nail o.’s ~s to the mast прен. открито изразявам (защитавам) своето мнение; упорствам, не отстъпвам; присъединявам се безвъзвратно към някаква кауза; to sail under false ~s 1) мор. плавам под чужд флаг; 2) прен. представям се не за това, което съм; подвеждам другите; to show o.’s ~s разкривам истинските си намерения (планове), откривам картите си; to stick to o.’s ~s държа се твърдо, не отстъпвам, държа на своето, упорствам;
5. колорит, характерна особеност; style full of ~ колоритен (цветист, образен) стил;
6. предлог, претекст; прикритие; юрид. външно (привидно) основание; under the ~ of под предлог на; под прикритието на; to give (lend) ~ to правя правдоподобен, потвърждавам, оправдавам;
7. муз. тембър; колорит;
8. индивидуалност; вид, характер, особеност;
9. pl цветни (не черни) платове; to dress in ~s обличам се в ярки цветове;
10. мор. церемония при вдигане и сваляне на знаме;
11. мин. следа (частица) от злато;
12. pl отличие, награда; win o.’s football ~s спечелвам футболни отличия;
13. attr цветен; свързан с цвят; ~ TV цветен телевизор; ~ photography цветна фотография, хромофотография; ~ prejudice расова дискриминация;

II. v
1. оцветявам, обагрям, боядисвам; to ~ in a drawing оцветявам рисунка;
2. прен. украсявам; изопачавам, преиначавам; an account ~ed by bias разказ, изпълнен с предубеждения; these facts are improperly ~d тези обстоятелства (факти) са изопачени;
3. получавам цвят; поруменявам, почервенявам; изчервявам се (често с up); she ~ed with embarrassment изчерви се от неудобство.


[´kʌlə¸koudid]
= color -coded adj ам. кодиран с цветове; белязан с различни цветове.
[´kʌlə¸fa:st]
= color -fast adj оцветен устойчиво; който не пуска боя (за тъкан).
[´kʌlə¸fa:stnis]
= color -fastness n устойчивост на цветовете.
top