+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
A [ ei ]
n (pl As, A’s [eiz])
1. буквата А; from A to Z от край до край, от началото до края, изцяло; напълно, от игла до конец (разг.), всичко, подробно, докрай, изведнъж, анблок;
2. уч. отлична оценка; straight ~ ам. пълен отличен;
3. муз. ла; ~ flat ла бемол; ~ sharp ла диез.
[ə]
1. indefinite article пред съгласни звуци (напр. a pen); пред гласни звуци, а понякога и пред “h” в неударена сричка се употребява дублетната форма an (напр. an hour): what ~ mistake каква грешка! what ~ pity! колко жалко!
2. пред съществителни за брой: ~ lot много; ~ great many множество, много; ~ hundred сто;
3. пред собствени имена: he is ~ Mozart in composing в композирането той е (истински) Моцарт;
4. един и същ; of ~ hight с една и съща височина, еднакво високи;
5. известен, познат, точно определен, някакъв: in ~ way в известен (някакъв) смисъл;
6. който и да е, всеки; ~ man must eat човек трябва да се храни;
7. при означаване на очевидно мн.: many ~ year много години;
8. някой си, кой да е, еди-кой си (разг.), неопределен [ei]; ~ Mr. Smith някой си г-н Смит.
[ə]
ост., диал. = of; house ~ wood къща от дърво, дървена къща, хижа.
[a:]
шотл. = all.
представка
1. със значение на предлога on: aboard на борда; aside настрана;
2. редуцирана форма на староанглийското of: anew, afresh наново, отново, пак, отначало, още веднъж, повторно, втори път.
prep ист., непр., смесено с indef. art. (в думи като: aglow, ablaze) всеки, за, на; three times ~ day три пъти дневно.